KF-huvudrubrik-test.jpg (21849 bytes)

KONTAKTORGAN FÖR MARTINUS KOSMOLOGI I SVERIGE
Ett helt fristående organ för Martinus kosmologi i Sverige
Uppdaterad: 2018-07-19.


Begravningsinformation Praktiska råd!

Besökare sedan 2008-06-30:

 
Martinus 1934                 Martinus 1928  

Ett levande väsens absolut enda säkra skydd mot ont öde
skapas exakt av det skydd som det självt
ger alla andra levande väsen
. (Martinus, Livets Bog 7, stycke 2447).

"Ingen form av ämne eller materia kan i absolut mening vara "immateriell".
Allting är "något". Och "något" som är, kan inte vara lika med "intet"."
(Martinus, stycke 294, Livets Bog 2)

Evigheten är den stillhet utifrån vilken all rörelse kan konstateras
(Kosmos nr 8/1996)
wpe1.gif (2881 bytes)
Redaktionsgrupp: Annika Petzén, Henrik Sundström
Adress c/o Henrik Sundström, Bågvägen 26, 
132 37 Saltsjö-Boo
Telefon: 08-747 90 55, 0708-47 82 99 (mobil)
Fax: 08-641 02 28
Emaill: kf@hsu.se
Hemsida: http://hsu.se/kfweb.htm
Postgiro: 82 50 63-1
Syfte: Att alla som arrangerar undervisning i Martinus kosmologi, föredrag, kurser, cirklar, seminarier osv, skall kunna få detta noterat. Artiklar, insändare m m tas tacksamt emot.
Nästa nr: Tills vidare kommer endast webbversion att finnas
Manusstopp: För införande av uppgifter är  tidsgränsen 5 dagar innan införande önskas.
Uppgifter: Typ av arrangemang, t ex: Ämne, Datum, Tidpunkt, Plats, Arrangör, Kontaktperson, Önskat antal ex

Allt arbete utförs ideellt.

Nya Kontaktpersoner

Om det finns intresserade på andra orter än de som idag är upptagna i detta nr önskar vi gärna 
utöka vår förteckning med dessa orter och kontaktpersoner för dessa. Det är inte nödvändigt 
med verksamhet på en ort för att där skall kunna finnas kontaktpersoner. På redan förtecknade 
orter är vi intresserade av att få kännedom om eventuella förändringar.

Framtiden för Kosmologiskt Forum (KF)

Forumet trycks inte längre ut på papper.

Med vänliga hälsningar

Redaktionskommittén för KF

/Henrik Sundström

Vad är Martinus kosmologi?

 En kosmisk världsbild

Kärnan i Martinus världsbild kan formuleras i det bibliska uttrycket "Se, allt är mycket gott" eftersom den kosmiska världsbilden visar på en kärleksfull mening i allt som sker, såväl i individens öde som i hela mänsklighetens öde. För att kunna se detta är det nödvändigt att man sätter in de jordiska företeelserna i sitt rätta kosmiska sammanhang. Varje levande väsen är djupast sett ett andligt väsen, höjt över tid och rum. Genom "reinkarnationsprincipen" har vi förmågan att åter och återigen födas i den fysiska världen och göra erfarenheter här. Dessa erfarenheter är av största värde, vare sig de är av behaglig eller obehaglig art, eftersom de ligger till grund för den utveckling som allt levande är underkastat.

 Människan närmar sig ett nytt utvecklingssteg

Till följd av kosmiska naturlagar utvecklas alla levande väsen från ett medvetslöst mineraltillstånd, genom växtrikets fysiska aningstillstånd, primitiva djurtillstånd och vidare fram till det stadium där den jordiska människan idag befinner sig. Men utvecklingen stannar inte här. Människan är på väg att utvecklas vidare mot ett tillstånd där hon är herre över den fysiska materien och där förfinad intellektualitet och ökad kärleksförmåga bringar henne på våglängd med de andliga världarna. Dessa andliga världar genomstrålar världsalltet, även om de ännu är osynliga för människan på samma sätt som djurriket är otillgängligt för växternas förnimmelse. Det är dessa andliga världar som skänker inspiration till all stor mänsklig konst, likaväl som vetenskap och humana insatser. Företeelser som egentligen inte hör hemma i det verkliga "djurriket", utan snarare är tecken på att jordmänniskan i sin kosmiska utveckling är på väg att närma sig ett helt nytt rike.

 Allt är liv

Genom ”kontrastprincipen” förklarar Martinus varför det finns mörker och ljus, primitivitet och genialitet, kärlek och hat, likaväl som det finns natt och dag, sommar och vinter m.m. Ingenting kan upplevas utan att man också har upplevt dess motsats. ”Kretsloppsprincipen” betingar att allt levande passerar olika stadier av kontraster, från mörker till ljus, från primitivitet till genialitet osv. Detta är en utveckling som omfattar allt levande, såväl i mikrokosmos som i makrokosmos. Allt utvecklas, allt är medvetande i olika grader, allt är vibrerande liv.

 Vi går en ljus framtid till mötes

De drömmar och ideal om en humanare, fredligare värld, där kärlek till medmänniskan och naturen är den viktig­aste drivkraften, är absolut inga tomma drömmar, utan just de späda tecknen på att mänskligheten börjar närma sig ett nytt utvecklingsavsnitt. Den intellektualitet som människan idag har utvecklat i form av vetenskap och konst, blir med nödvändighet dödsbringande när den kombineras med djurrikets råa själviskhet. Men i samma grad som osjälviskheten eller den rena kärleken till nästan börjar utvecklas i människans hjärta kommer denna kraft att göra vetenskap och konst till en välsignelse och ett fantastiskt äventyr för mänskligheten. Vintern kan inte vara för evigt och det finns ingenting som kan stoppa våren, när dess tid väl är inne.

 Livsupplevelsen är detsamma som en kosmisk utbildning

Genom det Martinus kallar "ödeslagen" visar han att varje minsta handling som ett levande väsen skapar, är detsamma som utsändande av en energivåg, som förr eller senare, i detta liv eller ett senare, kommer att nå tillbaka till sitt ursprung, på ett sådant sätt att väsendet så att säga får uppleva konsekvenserna av sin egen mentalitet. Detta i sin tur innebär att allt det som ingår i ett väsens nuvarande öde är resultatet av tidigare handlingar hos väsendet ifråga. Det är just denna "livets upplevelse" som blir "grundutbildningen" i nästakärlekens utveckling hos varje lev­ande varelse. Det bibliska budet eller den så kallade gyllene regeln: "Var mot din nästa som du vill att din nästa ska vara mot dig" blir ju därmed till vetenskap. I den mån en människa förmår uppträda på ett sådant sätt mot sina medväsen att hon blir till glädje och välsignelse för dessa, så kommer ju dessa energier att bilda ett lyckligt öde också för henne själv, vilket ju in­nebär att denna kärlek blir till välsignelse för alla och envar. Förmågan att förlåta blir här av allra största vikt eftersom det bara är denna förmåga som kan omvandla tillbakavändande obehagliga energier till nyskapade kärleksfulla energier.

 Vem var Martinus?

Martinus föddes i Danmark år 1890 och levde där fram tills han lämnade jordelivet år 1981. Från 1920-talet och framåt ägnade sig Martinus på heltid åt att skriva, hålla föredrag och på olika sätt informera om sin kosmiska världsbild. Det unika med denna världsbild är bl.a. att den helt igenom har tillkommit genom intuitionsupplevelse. Den har alltså inte tillkommit genom studier och kopiering av andra människors tankar utan är istället resultatet av ett medvetandetillstånd som Martinus själv benämner "kosmiskt medvetande". Detta medvetandetillstånd är enligt Martinus ett naturligt tillstånd som varje människa kommer att uppleva på ett visst stadium i utvecklingen. Han me­nar nämligen att vi alla utan undantag genom "reinkarnation" utvecklas vidare liv efter liv tills vi blir till "Kristusväsen". Utifrån det kosmiska medvetandet kan individen genomskåda tillvarons djupaste principer och världsalltets bärande energier.

 Fram till sin "invigning" i 30-årsåldern var alltså Martinus till det yttre en helt obildad person. Han hade vuxit upp på landsbygden under mycket enkla förhållanden och hade så småningom hamnat i Köpenhamn där han arbetade som mejerist. Vid denna tidpunkt skilde sig Martinus från gemene man endast genom en ovanligt kärleksfull inställning till allt och alla, samt ett mycket innerligt gudsförhållande som han bar inom sig ända från barndomen. I alla livets situationer ha­de han Kristus som sin direkta förebild. Detta var, kan man säga, den förberedelse som Martinus hade inför den uppgift som invigningen ledde honom till. En uppgift som djupast bestod i att göra det kristna kärleksbudskapet förståeligt och tillgängligt också för den moderna och vetenskapligt tänkande människan, och därmed skänka hopp och livsmening åt dagens, såväl som morgondagens människor. I boken ”Kring min missions födelse” skildrar Martinus mer utförligt detaljerna kring det ”kosmiska elddop” som han upplevde.

                  

Tredje Testamentet

I slutet av sitt fysiska jordeliv kom Martinus till insikten att hela hans samlade författarskap skulle få titeln "Tredje Testamentet". Därmed visar Martinus på den nära anknytning hans texter har till kristendomens budskap. I Tredje Testamentet görs det kristna kärleksbudskapet förståeligt genom logiska analyser. Här utvidgar Martinus begreppet ”nästakärlek” till att omfatta inte bara medmänniskan, utan även djur, natur, planeten som vi lever på, och inte minst vårt eget mikrokosmos.

Martinus arbete är fritt tillgängligt för alla som kan ha glädje av hans tankar. Det riktar sig till den fria sökaren och kan inte bindas i någon form av sekt eller förening. Litteraturen kan beställas genom Världsbild förlag, www.varldsbild.se. Livets Bog kan också läsas på nätet, http://www.livetsbog.com.

Här börjar kalendarieuppgifterna:

KF-rub2.jpg (29061 bytes)

ALVESTA
Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
BOLLNÄS
Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
BORLÄNGE

Per-Anders Hedlund, Mellang. 1, 784 67 Borlänge, 0243-23 28 28, 073-805 53 04
Siv Hammarberg, Solrosg. 8, 784 65 Borlänge, 0243-23 80 80, 073-071 63 46
Göran Asplund, Industrig. 9 B, 784 31 Borlänge, 073-073 82 26
Länk till programmet: Läkekällan/Martinus  kontakt@lakekallan.nu


Välkommen till

Endagskurs i Martinus kosmologi

lördagen den 12 mars 2016

på Fornby folkhögskola utanför Borlänge

 Kärlekens helande kraft

 Mänsklighetens största behov just nu är mer kärlek. Men kan det verkligen lösa de stora problem som vi har i världen inom politik, ekonomi, flykting-strömmar, miljö och dessutom när det gäller sjukdomar, stress och relationer?

Ja, med den verkliga förståelsen av vad kärlek är, och vem som är vår nästa, finner vi grunden för den kreativitet och samarbetsanda som öppnar vägen för lösningar på nutidens ödesdigra problem.

        Kursavgift:              575 kr inkl. vegansk lunch och fika
       
Kurstid:                   kl 10.00 – 16.30
       
Kursledare:             Solveig Langkilde och Sören Grind
        Plats:                        Fornby folkhögskola i Dalarna

        OBS!
                        Sista anmälningsdag: 29/2 ( för Fornbys planering)

        Önskar du övernattning: ring Fornby på telenr. 0243-239550
        se deras hemsida
www.fornby.se för mer information
 
     Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan:
        Tfn 0243-820 80,
dalarna@sv.se eller www.sv.se/dalarna

 Har du frågor om kursinnehållet kan du maila: soren@solsokehem.se

BORÅS

Inger Lennartsdotter, Tunnlandsgatan 9, 507 44 Borås,.033-12 32 95, 076-050 32 95
 

BROMÖLLA
Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
BÅSTAD
Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
Pia Johannesson-Fridell , Vallvägen 14 C, 824 42 Hudiksvall
073-038 19 16, piafridell@hotmail.com 
Björn Fridell, Högtomt 66, 820 60 Delsbo.
Studie-/samtalscirkel, föredrag el andra träffar efter behov och önskemål

Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!

FAGERSTA/Ängelsberg

Cafégalleriet i Våla
Ängelsbergsvägen 98, 737 90 Ängelsberg, 0223-330 67, Thor Gjörvad, 0223-330 67, 0701-700 463. https://www.facebook.com/friande?fref=ts
Här finns utställningen ”Ett fönster mot Evigheten” baserat på 18 av Martinus symboler som ett urval för att visa den eviga världsbilden. Korta förklarande texter är skrivna av Rolf Elving. Ring och boka tid för visning och guidad tur. Jag serverar enklare förtäring om så önskas. I den ”filosofiska hörnan” samtalar vi.

Här finns alla nya broschyrer och ett antal utställningar som är till för resten av Sverige. Kontakt mig om du önskar en utställning till din ort eller deltagande på en mässa.

Gunnar Olsson, Fagerövägen 2, 791 53 Falun, 023-205 28, 073-082 05 28
0730-820 528, 0703-275 051.
gunnar@slagga.se
Marie-Louise Svensson, Hermelinv 53, 612 45 Finspång, 0122-155 97,
070-200 31 52
Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
Kontaktperson saknas, anmäl dig gärna själv som ny kontaktperson!
GÄVLE  -  Kontaktperson saknas, hör av Dig om du vill vara kontaktperson!

Nya studiecirklar eller samtalsgrupper kan startas om det finns intresse av detta.

 
Se under också under SANDVIKEN!

Stiftelsen KOSMOS-Varnhem, Skarke, Kosmos, 532 73 Varnhem
Postadress: V:a Skansg. 1 A, 413 02 Göteborg.
www.nykultur.nu,
andligvetenskap[snabel-a]telia.com
Pg: 46 70 93-1, Stiftelsen KOSMOS-Varnhem, för kursavgifter och gåvor,
Karta

 
Stiftelsen KOSMOS-Varnhem anordnar föredrag, seminarier, symposier, kurser  i Göteborg och kurser i Varnhem (se under "Aktuellt" på hemsidan).
Lokal: Studieförbundet NBV, Postgatan 5, Göteborg, Karta
Lokal: Kosmosgården, Varnhem, Karta
   

Stiftelsen Tredje Testamentet, Göteborg, www.tredjetestamentet.se

Tankar om Martinus sista stora beslut Ny världsimpuls Rolf Elving

   
Marja o Uno Pettersson, Snörsta Skola, Knon, 683 91 Hagfors, 0563-460 26
Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
Gunnar Carlsson, Kaptensgatan 40, 252 70 Råå, 042-14 21 14,
070-577 00 98 gunnar.carlsson@gmail.com 
Ingrid Seeger, Tegelmästareg 8 B, 262 41 Ängelholm, 0431-41 13 68, ingrid.seeger@swipnet.se
Föredrag: Kontakta Gunnar eller Ingrid.
Studiecirklar:
Kontakta Gunnar eller Ingrid.
Föredrag: Kontakta Gunnar eller Ingrid.
Helmer Andersson, Bergagärde 5425, 524 91 Herrljunga, 0513-102 95
Studiecirkel: Martinus kosmologi, upplysningar Helmer Andersson.
Annica Andersson, Långgatan 19, 544 30 Hjo, 0503-133 77, 0709-292 486
www.fruandersson.info.se, fru.andersson@telia.com
  Anders Lagerström, Gjässevägen 1 B, 712 34 Hällefors
0762-024747
  • RNÖSAND
    Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
    Mette Bohlin, Storg. 72, 263 31 Höganäs, 042-33 07 65
    Roger Algehov, Blekev. 31, Box 46, 260 41 Nyhamnsläge,042-34 53 89
     
    Richard Åsgård, Vretvägen 16 C, 153 37 Järna, 08-551 737 32
     
    Martinus Center i Jönköping
    Lars Malmgren, malmgren@brfnorrgarden.se,
    070-68 61 088, 036-12 48 14
    Lovisagatan 117, 554 74 Jönköping

    Gösta Lillieberg
    , Stavhoppsv 1, 564 34 Bankeryd, 036-37 73 28
    Kurt Ehn, Lövhagen 2, 555 94 Jönköping, 036-37 94 90
    Lars Ahlin, Oxhagsg 131, 561 50 Huskvarna, 036-13 63 92
    Ingalill Ericsson, Hermansv. 134, 554 53 Jönköping, 036-12 76 03, ingalill3041@comhem.se.
     
     

    Kursdag i Martinus kosmologi
    JÖNKÖPING

    2017-03-04

    Sören Grind och Solveig Langkilde

    VÄLKOMNA!

    LIVET – EN FRÅGA OM KÄRLEK
    Det finns ingen drivkraft i oss människor som är så grundläggande som längtan efter kärlek. Där vi upplever verklig kärlek njuter vi av närhet och samhörighet, där finner vi lösningar på problem och konflikter och där blomstrar vår kreativitet. Hur kan vi bidra till skapandet av detta tillstånd i oss själva och i världen? Denna fråga är det viktigaste studieobjektet i hela vår mänskliga utveckling. Under seminariet belyses detta med några centrala ämnen i en kosmisk psykologi. Vi kommer att se hur såväl barndomens utmaningar, problem i nära relationer och i våra globala konflikter är led i denna utbildning i kärlek.

    Tid: 9.30 – 16.45, lördagen den 4 mars 2017

    (Vi startar med frukostfralla, te eller kaffe i matsalen, 9.30 – 10.00)

    Plats: Södra Vätterbygdens folkhögskola,        konferensanläggningen ’Parkudden’.

    Fina lokaler, se www.svf.fhsk.se  för vägbeskrivning!

    Kostnad: 350 kr (KONTANT) - inklusive vegetarisk lunch & efterrätt, samt morgonfralla och eftermiddagsfika.

    (Om ni är långväga och vill övernatta så kan det finnas möjlighet att övernatta i enkelrum 500 kr och dubbelrum 512 kr. Det kan dock vara ont om plats, så kontakta Lasse innan ni bestämmer er!).

    Anmälan: Senast den 26/2, men gärna tidigare till Lasse Malmgren, e-mail:  malmgren@brfnorrgarden.se eller 0706 - 86 10 88

    Bifoga adress och personnummer om ni inte tidigare deltagit i kurser här!

    Ett samarrangemang mellan NBV i Jönköping och Martinus Center i Jönköping

    Träffar i NBV:s lokaler varje tisdag 19-21. Varannan tisdag studium av Livets Bog varannan tisdag fördjupning i aktuella eller intressanta ämnen med anknytning till kosmologin.

    VÄLKOMNA!

    Siv Karlsson, Sagovägen 31, 393 52 Kalmar, 0480-229 59
    Studiecirkel: Startad. Upplysningar Siv.
    Cafegalleriet-i-Vala
    (Ängelsberg)
  • Yngve Funeteg, Rosenkällev 48, 374 30 Karlshamn, 0454-126 72
    Henrik Wachtmeister, 070-916 37 58, info@skarvagard.se
     
     
    Studiecirkel: Varannan söndag em, Skärva Gård, kontakta Henrik eller Karin.
     
    Karin Holm, karinholm59@gmail.com, 0703-398 01 38
     
    Skärva Gård
    www.skarvagard.se och på facebook.com
     
    Hugo Moatti, 054-54 52 04  
    Martinus Fria Forum: Träffpunkten i Karlstadsområdet för Martinusvänner och andra intresserade av livsåskådningsfrågor. www.martinuskosmologi.com, martinusfriaforum@sverige.nu. Se hemsidan för ev. ändringar under terminen.

    Program för Martinus Fria Forum
    - Karlstad

    Träffpunkten i Karlstadsområdet för Martinusvänner och andra intresserade av  livsåskådningsfrågor.

     
    Gisela o Uno Björklund, Granhedsgården, 641 97 Katrineholm, 0157-910 20
    uno.bjorklund@telia.sewww.granhedsgarden.se
    *****************************************************************************************************
    Warja Ensjö, Tegnervägen 40
    641 32 Katrineholm, 0730-55 48 94, warja.ensjo@live.se
    Nina Hedlund, Spånggatan 4, 260 70 Ljungbyhed, 0733-51 71 31, ninahedlund@yahoo.se
     
    Inger Gustafsson-Hinderyd, Hjalmar Söderbergs väg 12,  291 85 Kristianstad, 
    044-12 52 32, inger-anna@hotmail.com
    Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
    Jörgen Slaug, Skogsv 4, 731 30 Köping, 0221-127 50
    Ulla Sahlin-Öberg, Tarstad 2514, 268 90 Svalöv, 0418-400 98
    Jan Hellkvist, Skolv. 11, 793 33 Leksand .............0247-120 69
    Barbro Lovang, Hovslagareg 30 A, 777 30 Smedjebacken, 0240-66 31 00
    barbrolovang@hotmail.com
     
    Martinus Center i Linköping, pg 41 41 73-5

    http://lokalt.tredjetestamentet.se/linkoeping/

    Olof Fahlander, Vallmogatan 11, 582 46 Linköping  013-13 51 65
    olov.fahlander@gmail.com
    _________________________________________________________

    Martinusvänner i Linköping

    Webbplats: http://sites.google.com/site/mvlsweden

    Nils-Olof Bromée, 0733-277 088
    nils.olof.bromee@gmail.com

    Birgit Eriksson, 013-39 20 39
    birgiteriksson@levnu.se
    Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
    Ingegärd Persson, Tullg. 31 A, 951 35 Luleå, 0920-22 60 36
    Stiftelsen Martinus Center i Malmö, www.martinuscentermalmo.se
    Ingemar Fridell, Blekev. 31, 260 41 Nyhamnsläge 042-34 53 89
    3tifridell@gmail.com
    ,
    Birgitta Lybegård, birgitta.lybegard@gmail.com, 040-96 54 71, 
    Inger Knutsson, inger_knutsson@swipnet.se, 040-27 09 35

    Helsingborg-området:
    Info om aktiviteter: Ingrid Seeger 0431-41 13 68
    ingrid.seeger@swipnet.se

    På länken: http://www.martinuscentermalmo.se finns programmet.


    Du som vill stödja oss ekonomiskt i vårt informationsarbete kan sätta in
    ett bidrag på Pg. 4600307–5.

    Martinus verk syftar inte till förenings- eller samfundsbildning. Martinus arbeten föreligger till absolut fritt studium för alla intresserade.

    Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
    Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
    Cafegalleriet i Vala - Ängelsberg (Ängelsberg)
    (Mundekulla 30 april 2011 OBS! Gammal programpunkt, endast för historiken!)
    Ulla Sallander-Lindahl, Sörbygdsv. 21, 455 33 Munkedal, 0522-927 91 (arb), 0524-116 32 (bost)

    Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!

    Leif Ericson, Brandkärrsv 146, 2 tr, 611 65 Nyköping, 0155-12 63 48
    Studiecirklar:  Upplysningar Leif Ericson.
    Kent Eriksson, Bergsgatan 2, 571 33 Nässjö, 0380-753 11
    kent.038075311@telia.com
    Alf Karlsson, Hagtornsgatan 2 A, 571 39 Nässjö, 0380-51 17 05
    Daniel Nilsson, idisavant83@gmail.com
    Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
    Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
    Johny Johné, Järnvägsg. 17, 372 37 Ronneby, 0709-56 38 30
    johny_johne@hotmail.com.
    Studiecirkel: Kontakta Johny.
    Britt-Marie Göransson, Dalagatan. 26 F, 795 31 Rättvik 0248-135 45
    brittmariegoransson@yahoo.se
    Samtalsgrupper: Kontakta Britt-Marie
    Karin Eklund, Hyttg. 29 B, 811 39 Sandviken. 026-25 31 60, 076-809 82 83
    029037866@telia.com
    Alf Mårtensson, Lunkendev. 20, 277 40 Sankt Olof, 0414-600 25
    alfm@telia.com
    Ole Saxe Pullar, Alvik 185, 793 97 Siljansnäs, 0247-228 25 (arb), 0247-234 04   ole@helhetsterapi.org
    Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!

    Johan Ekberg, Kanslig 4, 541 40 Skövde, 076-801 74 42
    advermonat@yahoo.se
    Studiecirkel: Kontakta Johan Ekberg om du vill vara med!

    Nya studiecirklar eller samtalsgrupper kan startas om det finns intresse av detta.

     
    Arnold Therner, se uppgifter nedan och bilden till höger.


    New Cosmic Paradigm (NCP)
    ncp@newcosmicparadigm.org

    Telefon 0708-984198 begin_of_the_skype_highlighting 
    0708-984198
     
    end_of_the_skype_highlighting
    ,
    från utland +46 708 984198
    begin_of_the_skype_highlighting

     +46 708 984198
     
    end_of_the_skype_highlighting
    Box 92094, 541 02 Skövde
    Plusgiro 98 95 94-7 NCP New Cosmic Paradigm

    Se även NCP-hemsida och Info om NCP

    Kontaktperson saknas
    STOCKHOLM www.martinus.se (Här finns även poddar och en blogg)
    Stiftelsen Martinus Kosmologi
    (fd Stiftelsen Martinus Institut i Sverige)
    08-747 90 55, 0708-47 82 99.
    Fjällg 23 B, bv, 116 28 Stockholm.
    Pg: 65 55 95-7. info@martinus.sewww.martinus.se
    Kontaktpersoner:
    Henrik Sundström
    , 0708-47 82 99, 08-766 08 69, henrik.sundstroem@swipnet.se
    Annika Petzén, tel. 08-747 90 55, annika.petzen@rocketmail.com
    Lars Östnäs, 08-659 07 38, lars.ostnas@gmail.com
     
    Stiftelsen Martinus Kosmologis verksamhet försiggår huvudsakligen på:
    Fjällgatan 23 B, Stockholm
    (T-Slussen, buss 2; 3; 76 eller 53. Stig av vid Tjärhovsplan.)
     
    Trasthagen 7, Lidingö: (T-bana till Ropsten, byt till buss 201 mot Kottla. Stig av
    vid ”Folkhögskolan”.)
     
    Martinus Center, Ekerö: Nyckelbyvägen 13. (Buss 176 från Brommaplan; byte i
    Ekerö centrum till buss 309 mot Kaggeholm. Stig av i Nyckelby.)
     
    Övriga adresser och platser framgår av respektive evenemang.

     

     

     

    Program i pdf-format

    Program (direktlänk till programmet ca 3 MB i storlek)

    ***********************************************************************

    Fakta om Stiftelsen med klickbara länkar:
    Stiftelsen Martinus Kosmologi bildades 1966 under namnet ”Stiftelsen Martinus
    Institut”. Stiftelsen har inga medlemmar och är vare sig religiös eller politisk. Stiftelsens ändamål är att sprida kunskap om Martinus världsbild och främja andlig-vetenskaplig forskning.

    Stiftelsen leds av en styrelse på fem personer: Henrik Sundström,  Leif Rislund, Pernilla Rosell Steuer, Solveig Nord och Jan Stattin samt en adjungerad, Ulf Mohlander. Henrik Sundström är stiftelsens ordförande. För planering och genomförande av verksamheten finns ett antal arbetsgrupper. Allt arbete för stiftelsen utförs ideellt. Stiftelsen välkomnar alla intresserade att delta i gruppernas arbete. För närmare information se hemsidan www.martinus.se

    Stiftelsens ekonomi baseras på inkomster av gåvor och testamenten samt aktiviteter såsom föredrag, cirklar, kurser och seminarier. Stort tack för alla gåvor!
    Länsstyrelsen i Stockholms län utövar tillsyn över stiftelsens verksamhet och räkenskaperna granskas av en auktoriserad revisor. Årsredovisningen lämnas till Länsstyrelsen och läggs också ut på stiftelsens hemsida www.martinus.se,
    Pg. 65 55 95-7.

    Stiftelsens lokal. Stiftelsens verksamhet äger rum, om ej annat anges, i stiftelsens  lokal på Fjällgatan 23 B. T-Slussen, buss 2, 3, 76 eller 53. Stiftelsen äger också fastigheterna Trasthagen 3 - 7 på Lidingö, där kursverksamhet för ca 12 deltagare kan bedrivas vår, sommar och höst.

    Stiftelsens hemsida, Martinus fria Forum (MFF) och Martinus fria Blogg (MFB).
    Stiftelsens hemsida, www.martinus.se innehåller mer information och länkar.
    info@martinus.se, genom att skicka ett mail till denna adress, med rubriken
    ”vill delta i mff ” så kommer du med på Martinus Fria Forums e-postlista, där du
    kan få information och delta i tankeutbyten med andra intresserade på nätet.

    Påminnelser om föredrag och kurser/seminarier skickas regelmässigt ut via MFF.
    Sedan augusti 2009 finns också en Martinusblogg med adress: www.martinuskosmologi.wordpress.com Kontaktperson för stiftelsen Har du frågor kring kosmologin eller vill du veta mer om verksamheten?
    Kontakta då Henrik Sundström, 0708-47 82 99, 08-747 90 55, info@martinus.se

    Världsbild Förlag AB
    ägs av Stiftelsen Martinus Kosmologi. Förlagets VD är Ulf Sandström och styrelsens ordförande är Henrik Sundström, övriga ledamöter är Ulf Sandström och Ane Frostad. Förlagets huvudsakliga uppgift är att ge ut svenska översättningar av den danske författaren Martinus böcker. Bokkatalog finns på hemsidan www.varldsbild.se och böckerna kan beställas på förlagets nätbokhandel –
    kundtjanst@varldsbild.se – tel. 0290-767680, info@varldsbild.se.
    Världsbild Förlag AB, c/o StjärnDistribution, Hästskovägen 12, 813 33 Hofors.

    Martinus Center Ekerö drivs av Anne Külper och Rune Östensson, Nyckelbyvägen 13, Ekerö. Centret anordnar temadagar för alla som är intresserade av att som andliga forskare samtala, läsa, lyssna och fördjupa sig i olika frågeställningar med utgångspunkt i Martinus analyser. En temadag börjar kl. 12.00 med lunch och avslutas ca kl. 17.00. Kostnaden för lunch och eftermiddagsfika är 100 kronor. Anmälan om deltagande ska  helst vara två dagar före varje temadag antingen på telefon 08-560 209 21 eller  m.c.ekero@telia.com

    Rune Östensson och Anne Külper - Ekerö
     

    * * * * * * *

    Bilder från tidigare träffar:
    Minnesdagsträff, Lidingö augusti 2003

     
    Minnesdagsträff, Lidingö augusti 2005

  •  PROGRAM erhålls gratis om namn och adress meddelas på tel 08-747 90 55 eller per brev (adress, se nedan) eller info@martinus.se    Adress
    Upplysningar: Henrik Sundström: 08-747 90 55, 0708-47 82 99

    Stiftelsen Martinus Kosmologi

    Fjällgatan 23 B, bv, 116 28 Stockholm
    08-642 40 58 (telefonsvarare),
     
    T-Slussen, buss  2, 3, 76 el 53
    Pg. 65 55 95-7

    Martinus litteratur kan beställas på

    Världsbild Förlag AB
    Tel. redaktionella frågor: 08-767 38 17, Ulf Sandström
    Beställning av böcker: 0290-76 76 80 eller via hemsidan. (www.varldsbild.se).

    Stiftelsen Martinus Kosmologi
  • Martinus Center Stockholm  - numera ihopslaget med
    Stiftelsen Martinus Kosmologi -
    http://www.martinus.se

    Martinus Center Ekerö, Anne Külper och Rune Östensson, Nyckelbyv 13,
    178 90 Ekerö, m.c.ekero@telia.com, 08-560 209 21
    Anne: 0702-57 40 51, Rune: 0732-12 59 62
    Temadagar: Kl. 12-17. Kostnad: 100 kr för lunch och ”fika”.Anne K, Rune Ö.

    Buss 176 fr. Brommaplan 11.25 (byte till 309 vid Ekerö Centrum) till Nyckelby ca kl. 12.

    Anmälan senast 2 dagar innan resp. temadag till 08-560 209 21 el via mail, se ovan!


    (LIVSENHETEN
    www.livsenheten.se här finns Runes och Annes övriga verksamheter).

    Kalendarium - Martinus Center Ekerö - gå till www.martinus.se

    Välkomna till Martinus Center Ekerö på Nyckelbyvägen 13.

    Anmälan senast två dagar före resp. temadag på telefon 08-560 209 21 eller  m.c.ekero@telia.com. Vi börjar kl. 12.00 med lunch och avslutar temadagen ca 17.00 Buss 311 går från Brommaplan 11.45 – Stig av i Nyckelby.

    Anne Külper och Rune Östensson, 08-560 209 21.
    Temadagar – Lördagar

    Programmet finns invävt i Stockholmsprogrammet, se ovan. 
     
    Välkomna till MARTINUS CENTER EKERÖ på Nyckelbyvägen 13

    Anmälan senast två dagar före temadagen på telefon 08-560 209 21 eller m.c.ekero@telia.com

    Rune har under 30 år arbetat som biomedicinsk analytiker inom klinisk mikrobiologi, samt inom forskning och utveckling av nya tekniker inom mikrobiologi, hygien och desinfektion. Parallellt med sitt arbete inom medicinsk vetenskap har Rune intresserat sig för humanistiska ämnen som psykologi, filosofi och många former för alternativa behandlingsmetoder. Har ett stort intresse för existentiella frågor och forskning om materiens innersta väsen – medvetandet.
    Anne
    har en fil. kand. i pedagogik, sociologi och psykologi och är utbildad dansare. Anne har varit verksam som dansare, koreograf och pedagog med inriktning på nutida dans i 30 år. 1979 började Anne träna Tai chi och studera kinesisk livsfilosofi. De senaste 20 åren har Anne även undervisat i Qigong och Tai chi. Drivkraften i hennes skapande och livsstudier är en längtan efter att förstå vad vårt medvetande är – vad livskraft är – och hur allting hänger ihop.
    Rune och Anne är inspirerade av den danske författaren Martinus och ger regelbundet kurser och föredrag i Martinus andliga vetenskap. Bild på Rune och Anne finns under Stockholm

    _________________________________________________________

    Kjell-Ove Karlsson, Borgen 112, 864 91 Matfors, 0700-619922
    Bengt Carlsson, Rotbacken 13, 865 31 Alnö, 060-55 61 90
    Studiecirklar:  Bengt Carlsson
    • Solsökehem har upphört som kursgård i Sverige!
      Verksamheten drivs numera från Klint i Danmark, gå in på hemsidan, så framgår allt där!

    ___________________________________________________________________________________

    ***********************************************************

    Barbro Lovang, Hovslagareg. 30 A, 777 30 Smedjebacken,
    0240-66 31 00, 070-424 55 52

    Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
    Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
    Ingrid Sundberg, Bada Ritäppa, 685 92 Torsby 0560-631 31
    Studiecirkel: Upplysningar Ingrid Sundberg.
    Christine Stafström, Grönbyvägen 41 (i Grönby), 231 73 Anderslöv.  christinestafstroem@yahoo.se, 0410-201 61.
    Studiecirkel och annat: Upplysningar Christine.
    Lena o Åke Calmestrand, lena.calmestrand@telia.com,
    ake.calmestrand@telia.com, 0520-44 16 21

    Är du intresserad av att använda Martinus kosmologi som ett redskap för att förstå dina tröskelns väktare dvs "den praktiska polförvandlingen", kontakta: Lena och Åke Calmestrand.

    Är du intresserad av att delta i en studiegrupp (Livets Bog, onsdagar) kontakt:
    Gunnar Larsson, 076-84 88 336
    Martin Torehov, mtore@telia.com, 0520-393 67
    Studiecirklar:
    Ring kontaktpersonerna.

    Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
    Jan Kardell, Höggeröd 756, 473 92 Henån, 0304-490 55, 0730-58 36 63
    kardell@tele2.se
    Studiecirklar.
    Ulla Lönnqvist, Löftets Gränd 56, 903 63 Umeå, 090-14 86 10
    Anna-Lena Berglund, 0730-47 67 47, alo.berglund@gmail.com  
    Studiecirkel har vi varannan vecka, där vi studerar "Livets bok 4".

    För närmare information om plats och tid kontakta Ulla eller Anna-Lena.

    Föredrag: 13 april-2018, kl. 19.00. "Må bra källan", ingång från gården, Kungsg 42, Umeå.
    Ämne:
    Medvetandet och den holografiska principen.
    Rune Östensson.

    Kurs: 14-15 april-2018. Kvarterslokalen på Teaterallén 22 (Umedalen)
    Ämne:
    Människan och framtiden
    "Framtidens syn på det levande väsendet" (Kosmos nr 1-2014) och
    "Kristendomens världsepok" (Kosmos nr 3-2007).

    Kurstid: Lö kl 9:30-16:00, Sö 9:30-15:00.
    Rune Östensson & Anne Külper

    Leif Pettersson, Hollandsresan 206, 757 55 Uppsala. 018-42 00 43
    018-612 00 24 (arb), 0705-89 95 49 (mobil). leif.pettersson@amersham.com.
    Studiecirklar: Upplysningar Leif P.
    Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
     

    Kurser Martinus Center Varnhem, Skarke, Kosmosgården, 532 73 Varnhem, 0511-603 81. Geografiskt: Karta
    För mer information: Stiftelsen Martinus Center Varnhem
    c/o von Sydow, Fjugestagränd 23, 124 72 Bandhagen,
    073-617 07 22

    Pg 64 67 35-1
    Det är också möjligt att hyra gården för privat bruk. Priset motsvarar vad det kostar att bo på vandrarhem. För mer information om hyrning av kursgården, kontakta Ulf Sandström, 073-642 22 12.


     

    Stiftelsen KOSMOS-Varnhem, se ovan Göteborg

     

    Birgitta Ljungberg, Löparg. 84, 722 41 Västerås, 021-33 06 08
    Studiecirkel: Upplysningar Birgitta L.

    Ingemar Haraldsson, Valhallag 34, 352 35 Växjö, 0470-221 75
    Ingemar.haraldsson@telia.com


    Studiecirkel: För nybörjare. Startas om det blir flera intresserade.
    Upplysningar
    : Ingemar Haraldsson.
    ingemar.haraldsson@telia.com.
    Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!

    Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!

    Pia Hellertz, Strombergsgatan 2 A, 702 83 Örebro, 070-313 46 77, 019-31 46 77
    pia.hellertz@telia.com
     

    Johan Harju, 070-270 00 73
    johan@harjus.se 
     
    Föredrag och studiecirklar: "Fria sinnen", ledare Johan Harju.

    Bild från en Kosmosartikel: “Kødspisning” og “Bisættelse”, Aage Hvolby

    En animalsk celle indeholder ofte i hundredvis af organeller, der kan betragtes som værende en slags celle-organer. Disse organeller er alle højt specialiserede, levende væsener. Hver organeltype udfører til gavn for helheden meget specifikke opgaver, som de andre organeltyper ikke kan udføre. Cellekernen, der indeholder kromosomerne, har fx den overordnede opgave at styre cellens formering og alle dens proteinsynteser. (Kilde: V. J. Larsen, 2003).

    VÄRLDSBILD FÖRLAG AB, redaktionella frågor 08-767 38 17, ulf.sandstroem@gmail.com
    eller info@varldsbild.se
    Martinuslitteratur på både svenska och danska. Studieplaner för bl a Livets Bog finns att beställa. Beställningar via telefon: 0290-76 76 80 Stjärndistribution
    www.varldsbild.se för beställning av böcker via internet.
     
    FORLAGET NORDISK IMPULS Aps, Brejningvej 34, DK-6971 SPJALD,
    00945-97 38 17 00, Giro 8 36 80 90, för Per Bruus-Jensens böcker. http://www.nordisk-impuls.dk/
     
    KOSMOLOGISK INFORMATION, adress, se nedan under Danmark.

    Böcker av Per Bruus-Jensen

    http://www.nordisk-impuls.dk/

    Nyhet - Om olika evolutionsteorier...

    Martinus, Darwin och intelligent design

    Martinus, Darwin och intelligent design: Darwin beskriver en gradvis utveckling i kraft av det naturliga urvalet; intelligent design försöker påvisa att det finns en större intelligens bakom all skapelse. Här presenteras en tredje förklaringsmodell, nämligen Martinus kosmologi

    Finns på www.varldsbild.se

     
    KOSMOS och Den Ny VerdensIMPULS se under DANMARK!  
    Martinusutställningar: ”En kosmisk världsbild” med symboler och litteratur, ”Nästakärlekens vetenskap” med symboler. Upplysningar: Gerd Stevrin 013-15 65 21.
      

    www.esperanto.net/torben_kehlet/maresp.html
     

    För verksamheten i DANMARK hänvisas till: Landsnr för telefon 0045  
    Martinus Institut
    , Mariendalsvej 96, DK-2000 Frederiksberg, tel: 38 34 62 80,  
    fax 38 34 61 80. in
    fo@martinus.dk , http://www.martinus.dk
    Tidskriften KOSMOS ges ut av Institutet. Beställ gratis provnummer.  


    Martinus Center, Klintvej 69, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj,  
    59 30 62 80
    , tel, receptionen, 59 30 62 81, tel , Villa ”Rosenberg”,  
    59 30 62 82
    , fax vid receptionen

    Den Ny Verdens-IMPULS, Ruth Olsen, Klintvej 104, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj, 5930 52 72 kosmo-info@olsen.mail.dk. DK-4500 Nykøbing Sj, tel och fax 59 30 36 51, info och bokförsäljning (Kosmologisk Information). http://www.nyimpuls.dk/
     

    För verksamheten i NORGE hänvisas till: Landsnr för telefon 0047  
    Nettverk i Norge: http://home.c2i.net/boye.garmann  
    Anne Brostigen
    , Elmholt Allé 14, NO‑0275, Oslo, tel 22 73 42 58. annebros@online.no
    Bjørn K. Øyen,
    22 55 74 08, bjorn-oyen@c2i.net

    Rune Øverby
    , 2338 Espa, tel 62 58 08 86,
    rune.espa@c2i.net rune@glactic.to

     

    Några emailadresser:

     

    Alf Mårtensson, Sankt Olof

    alf@taulearning.se

      Anna-Lena Berglund anna-lena.berglund@ume.se

     

    Anne Brostigen, Oslo

    annebros@online.no 

     

    Annika Petzén, Nacka

    annika.petzen@rocketmail.com 

     

    Bjørn K Øyen, Norge

    bjorn-oyen@c2i.net 

     

    Bo o Märta Carlstedt, Mölnbo

    bomart@tele2.se

     

    Christina Boström, Eskilstuna

    christina.bostroem@gmail.com 

     

    Daniel Lundberg,

    daniel@dxn.nu     

     

    Gunnar Carlsson, Helsingborg

    gc@home.se  

     

    Henrik Sundström, Nacka

    kf@hsu.se  

     

    Håkan Sundin, Göteborg

    73sundin@telia.com

     

    Ingemar Fridell, Nyhamnsläge

    ingemar.fridell@mhm.lu.se 

     

    Johansson, Olav, Stockholm

    olav.lena@telia.com 

     

    Kent Eriksson, Nässjö

    kent.038075311@telia.com 

     

    Kosmisk Upplysning

    martinus@kundalini.se  

     

    Kosmologisk Information

    kosmo-info@olsen.mail.dk 

     

    Kosmologiskt Forum

    kf@hsu.se

     

    Lasse Malmgren, Jönköping

    malmgren@brfnorrgarden.se 

     

    Liesel Lind, Järna

    liesel.lindh@realfast.se 

     

     

     

     

     

     

     

    Martinus Center Ekerö

    m.c.ekero@telia.com  

     

    Martinus Institut i Köpenhamn

    info@martinus.dk  

     

    Per-Anders Hedlund, Läkekällan, Borlänge

    kontakt@lakekallan.nu 

     

    Ole Therkelsen, Danmark

    oletherkelsen@gmail.com  

     

    Tomas Jakobsson, Göteborg

    jakobssont@gmail.com  

     

    Pia Hellertz, Örebro

    pia.hellertz@telia.com  

     

    Rolf Elving, Göteborg

    rolf.elving@comhem.se  

     

    Rune Henriksson, Karlstad

    rune.he@telia.com 

     

    Rune Øverby, Norge

    rune@galactic.to 

     

    Solsökehem, Sunnansjö

    info@solsokehem.se 

     

    Stiftelsen Martinus Kosmologi

    info@martinus.se 

     

    Tredje Testamentet Informationscentrum, Gbg

    info@tredjetestamentet.se 

     

    Världsbild Förlag AB, Stockholm

    mail@varldsbild.se 

      Jan Kardell, Uddevalla kardell@tele2.se
     

    Hemsidor:

    Kosmologiskt Forum  Mail: kf@hsu.se
    Läkekällan  (Läkekällan, Per-Anders Hedlund)
    Kosmisk Upplysning - Martinus Kosmologi
    Solsökehem
      (Sverige)
    Stiftelsen Martinus Center  (Malmö)
    Permakultur (Olov Fahlander) Om energin i framtiden

    Stiftelsen Tredje Testamentet (Göteborg)
    Stiftelsen KOSMOS-Varnhem
    Stiftelsen Martinus Kosmologi (Stockholm)

    Martinusguiden
    (Danmark)
    Martinus Media Center 

    Institutet i Köpenhamn inkl Martinus Center Klint
    Världsbild Förlag AB (Svensk bokförsäljning)
    Världsbild (Citat av Martinus)
    Den Ny Verdens impuls (Danmark)

    Martinus kosmologi Karlstad
    Esperanto Torben Kehlet
    Martinus Forum (Danmark)
    Martinus kosmologi (Finland)
    Martinus-webcenter (Danmark)
    Martinus Fria Blogg
    Ole Therkelsen - föredrag  (Föredrag av Ole Therkelsen, ljudfiler)